top of page

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijän tiedot

Growflow-Kasvuvirta Oy on yritystukien ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien julkisten kasvurahoitusten asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan hakemaan rahoitusta liiketoimintahankkeidensa läpiviemiseksi.

 

Growflow-Kasvuvirta Oy
Y-tunnus: 2487994-5
050-5418608
rami.saarniaho@growflow.fi
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

 

Yhteyspiste tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa:

Growflow-Kasvuvirta Oy, Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

Määritelmät

Henkilötiedot

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedot, verkkotunnistetietojen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella (esim. fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella).

 

Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä. Käsittely voi olla joko automaattista tai käyttäen manuaalista toimintaa, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

 

Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on henkilö tai organisaatio, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjä voi olla jokin tietoja keräävä taho esim. viranomainen, virasto, yritys, yhdistys, verkkokauppa, potilastietoja keräävä taho tai vaikka sosiaalisen median palvelu, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

 

Rekisterinkäyttäjä

Rekisterinkäyttäjä tarkoitetaan Growflow-Kasvuvirta Oy:lle Oy:n kanssa sopimuksen muodostanutta tahoa, jolle tietojen antaja on antanut luvan luovuttaa ja käsitellä tietoa. Rekisterin käyttäjä vastaa tahollaan oman tietosuojansa tasosta ja olemassaolosta.

 

Henkilötietojen käsittelijä 

Henkilötietojen käsittelijä on henkilö tai organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Growflow-kasvuvirta OY:n julkiset ICT-palvelut

Yhtiöllä on julkisia internetpalveluita seuraavissa osoitteissa ja alakohdittain palveluntarjoajien tietosuojaan liittyvät dokumentit:

Yrityksen verkkosivusto growflow.fi

Facebook (https://www.facebook.com/privacy-policy)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
Hubspot (https://legal.hubspot.com/privacy-policy)
Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US )
 

Näissä internetpalveluissa käytetään ICT-teknologiaa, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja tietojen avulla käyttäjälle voidaan tarjota Growflow-Kasvuvirta Oy:n tarjoamia palveluita. Sosiaalisen median palvelut sijaitsevat palveluntarjoajien omassa ICT-infrastruktuurissa ja palvelutarjoajat keräävät omien ehtojensa mukaisesti riippumatta Growflow-Kasvuvirta Oy:sta.

 
 

Growflow-kasvuvirta OY:n Yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

 • Vastaa henkilötietojen keräämisestä

 • Käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta

 • Määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä antaa Asiakkaalle kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta tulee ilmetä, minkälaisissa tehtävissä (esimerkiksi markkinointiviestintä) henkilötietoja käsitellään

 • Vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot

 • Vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta

 • Varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen Growflow-Kasvuvirta Oy:lle ja, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista

 • Vahvistaa ja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset

 • Vastaa siitä, että korjaukset, poistot ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä

Tietojen luovuttaminen

 • Tietoja ei luovuteta Growflow-Kasvuvirta Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuunottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

 • Jos Growflow-Kasvuvirta Oy luovuttaa yritys- ja/tai henkilötietoja yritysasasiakkaansa ja/tai -kumppaninsa ja/tai rekisterinkäyttäjän käyttöön ja tämä siirtää tietoa omiin järjestelmiinsä, tästä yritysasiakkaasta tulee rekisteritiedon ylläpitäjä, joka vastaa rekisterissään olevan tiedon käytöstä ja ylläpidosta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Growflow-Kasvuvirta Oy luovuttaa asiakkaidensa tietoja kolmansille osapuolille vain asiakkaidensa nimenomaisella luvalla.

Tietojen siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamistavan vuoksi.

Growflow-kasvuvirta OY:n yleiset oikeudet ja velvollisuudet tiedonkäsittelijänä

 • Käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai suostumukseen perustuen, vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen

 • Käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta

 • Käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan antamien dokumentoitujen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan.

 • Varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää ja, että kyseiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus

 • toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet

 • Ylläpitää tarvittavia selosteita/kirjanpitoa käsittelytoimista

Käsittelyn tarkoitukset

Markkinointi ja myynti

Rekisteröityjen ryhmän määrittely:

Aktiivisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, tapahtumiin, kuten webinaareihin tai tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt, ladattavan sisällön, kuten oppaiden ladanneet henkilöt, yhteistyöverkostoon kuuluvat henkilöt.

Henkilötietoryhmän määrittely:

Nimi, asema organisaatiossa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyntikortit, tieto lähetetystä viestinnästä, tieto rekisteröidyn lataamasta sisällöstä, rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet

Viittaus henkilötietojen käsittelijän kanssa solmittuun henkilötietojen käsittelyä koskevaan sopimukseen:

Asiakkaan kanssa laadittu sopimus ja henkilötietojen käsittelysopimus. Potentiaalisten asiakkaiden edustajien ja muiden henkilöiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen tai nimenomaiseen suostumukseen taikka Growflow-Kasvuvirta Oy:n oikeutettuun etuun.

 

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:

Pääsynhallinta markkinointivälineisiin keskitetyllä salasanapalvelulla. 

 

Growflow-Kasvuvirta Oy:n kaikille työntekijöille on voimassaoleva salassapitosopimus sekä heitä on ohjeistettu miten henkilötietoja tulee käsitellä. 

 

Growflow-Kasvuvirta Oy:n työntekijän ja rekisterinkäyttäjän käyttöoikeustaso ja tiedonsaantioikeus määräytyy hänen työtehtäviensä mukaan sekä hänelle annetaan pääsy vain välttämättömiin tietoihin ja järjestelmiin.

 

Growflow-Kasvuvirta Oy ei käsittele omissa järjestelmissään asiakkaiden henkilötietorekistereitä ilman asiakkaan erillistä pyyntöä ja ohjeistusta. Jos asiakas kuitenkin toimittaa Growflow-Kasvuvirta Oy:lle henkilötietoja sisältävän tiedoston, poistaa Growflow-Kasvuvirta Oy:n sen omilta kovalevyiltä ja ilmoittaa tästä asiakkaalle sekä ohjeistaa mihin ja miten henkilötiedot tulee oikeaoppisesti toimittaa.

 

Growflow-Kasvuvirta Oy:n omistamissa IT-järjestelmissä on kaikissa asianmukaiset salaukset ja ne ovat salasanalla suojattuja sekä niiden tietoturvaa ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti.

Muuta

Growflow-Kasvuvirta Oy ei käsittele erityisiä henkilötietoja.

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.

Tietoja säilytetään Growflow-Kasvuvirta Oy:n koko elinkaaren ajalta ja tietoa ei hävitetä.

bottom of page